top of page

מדיניות פרטיות

אפליקציה זו בנויה כאפליקציה מסחרית כמו גם כאפליקציה הנתמכת על ידי פרסומות. שירות זה מסופק ומיועד לשימוש כפי שהוא.

דף זה משמש כדי ליידע את המבקרים לגבי מדיניות עם איסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי, אם מישהו החליט להשתמש בשירות זה.

איסוף מידע ושימוש בו

כל מידע המאפשר זיהוי אישי אינו נאסף ואינו נדרש לספק מידע, לשימוש בשירות זה. עם זאת, האפליקציה הנתמכת על ידי מודעות משתמשת בשירותי צד שלישי כדי להציג מודעות שעשויות לאסוף מידע המשמש לזיהויך.

קישור למדיניות הפרטיות של ספק השירות החיצוני המשמש את האפליקציה:

Admob:

_

bottom of page